W ostatnich dniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała pięć korzystnych wyroków w sprawach frankowych przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Sygn. akt I C 255/21

W dniu 23.11.2021 r. zapadł wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej w którym:

-zasądził na rzecz Powoda kwotę 79 270,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 21 lipca 2020 roku do dnia zapłaty;

– ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego umowy kredytu;

– zasądził na rzecz Powoda kwotę 6 434 zł tytułem kosztów procesu.

Sygn. akt I C 128/21

W dniu 23.11.2021 r. zapadł wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach na mocy którego:

– ustalił, że umowa zawarta przez strony jest nieważna;

– zasądził na rzecz Powodów kwotę 197.294,02 zł z odsetkami za opóźnienie od 08.12.2019 r.;

– zasądził na rzecz Powodów kwotę 6.874 zł tytułem kosztów procesu.  

Pomoc-frankowiczom

Sygn. akt I C 295/21

W dniu 22.11.2021 r. zapadł wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej. Na mocy orzeczenia Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 114 737,93 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 9 października 2020 r. do dnia zapłaty;

– ustalił nieistnienie pomiędzy powodami a pozwanym stosunku prawnego kredytu wynikającego z umowy kredytu;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów 6 434,00 zł  tytułem kosztów postępowania.

Sygn. akt I C 833/20

W dniu 22.11.2021 r. zapadł wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie w którym:

– zasądził na rzecz powodów kwotę 164.785,54 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 19.02.2020 r.,

– ustalił nieistnienie stosunku prawnego,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów 6 417,00 zł  tytułem kosztów postępowania.

Sygn. akt I C 493/21

W dniu 18.11.2021 r. zapadł wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie w którym:

– zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 155.050,38 zł z odsetkami od 13.02.2020 r.;

– ustalił nieważność umowy kredytu;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu – do obliczenia przez referendarza.

Wyroki nie są prawomocne.