Sąd Okręgowy w Legnicy w dniu 4 lutego 2021 r. wydał na posiedzeniu niejawnym korzystny wyrok dla naszego Klienta w sprawie I C 26/20.

Sąd, zgodnie z orzeczeniem:

1.Zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 194.099,96 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 15 listopada 2019 r. do dnia zapłaty,

2. Ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu,

3. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.974 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 5.417 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego z 2008r.

Wyrok nie jest prawomocny.