Frankowicze posiadający kredyty hipoteczne powiązane z kursem franka szwajcarskiego w Getin Noble Bank S.A. mogą do dnia 7.10 złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji banku.

Restrukturyzacja Getin Noble Bank

Decyzją BFG, kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane nie zostaną przeniesione i pozostaną w Getin Noble Banku. To budzi wiele wątpliwości wśród kredytobiorców, szczególnie tych, którzy nadpłacili już kredyt. Obawiają się, że mogą nie odzyskać od banku nadpłaconych pieniędzy.

Zgodnie z rekomendacją prawników, słusznym jest zaskarżenie decyzji BFG do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Termin na złożenie skargi mija 7.10. Skargi mogą być składane przez osoby, których interesy zostały naruszone przez wydaną decyzję. Są to m.in. frankowicze domagający się od banku zwrotu nadpłaconych rat kredytu.

Na istnienie interesu prawnego w rozumieniu powołanego przepisu może powołać się każdy kredytobiorca, który zawarł z Getin Noble Bank S.A. (lub jego poprzednikiem prawnym), umowę kredytu (w tym kredytu hipotecznego) lub pożyczki, jeżeli te umowy są denominowane lub indeksowane kursem waluty obcej (najczęściej CHF). Wynika to z faktu, że brak przeniesienia zobowiązań związanych z tymi umowami do instytucji pomostowej może naruszać interes prawny tych osób – uściśla radca prawny Tomasz Zaremba z Kancelarii Bochenek i Wspólnicy.

Złożenie skargi nie cofnie decyzji BFG o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. Niemniej zdaniem mec. Zaremby ułatwi dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od BFG z tytułu kontrowersyjnej decyzji:

Pozytywne rozstrzygnięcie skargi oznacza natomiast stwierdzenie, że decyzja BFG została wydana z naruszeniem prawa. Takie orzeczenie stanowi tzw. prejudykat, warunkujący ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu wydania decyzji. Zgodnie z art. 105 ust. 4 i 5 ww. ustawy, odpowiedzialność ta jest jednak ograniczona do świadczenia pieniężnego i do wysokości poniesionej straty.

W ocenie prawników, spodziewane skargi mogą przyczynić się do powstania kolejnych pytań prejudycjalnych do TSUE lub do Trybunału Konstytucyjnego. To z kolei mogłoby znacząco wesprzeć interesy prawne Frankowiczów w zakresie wadliwej procedury przymusowej restrukturyzacji.

Więcej informacji na stronie Prawo.pl