Frankowicze, którzy zdecydowali się na ugodę z bankiem, coraz częściej rozważają opcję zakwestionowania tego porozumienia. Wszystko to za sprawą ostatnich wyroków polskich sądów oraz orzeczeń TSUE. Otwierają one perspektywę na unieważnienie umowy kredytowej. Zdaniem prawników, ugody Frankowe, mimo zapewnień banków, nie są tak korzystne, jak się pierwotnie wydawało. Kluczowe znaczenie w kwestii unieważnienia ugody może mieć sposób, w jaki kredytobiorcy zostali poinformowani o jej konsekwencjach.

Banki masowo proponują ugody frankowe dla kredytobiorców w CHF

Intensywność proponowanych ugód Frankowych diametralnie wzrosła w czerwcu tego roku. Jest to spowodowane wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskie. W omawianym orzeczeniu wskazano, że banki bezzasadnie występowały o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Opinia TSUE sprawiła, że banki zaczęły masowo proponować ugody frankowe kredytobiorcom. Całe porozumienie polega na przewalutowaniu kwoty kredytu w taki sposób, jak gdyby był od początku spłacany w PLN. Jednak, jak twierdzą prawnicy, to rozwiązanie jest przede wszystkim adresowane do osób, którym została niewielka suma do spłacenia. Wobec tego, taki kredytobiorca będzie w stanie uregulować całość zadłużenia na raz.

Frankowicz musi poznać korzyści i ryzyka związane z ugodą frankową 

Podważenie ugody kredytowej w przypadku Frankowiczów będzie bardziej wymagające w porównaniu do samej umowy kredytu frankowego. Wynika to z faktu, że banki obecnie są ostrożniejsze przy negocjacjach ugód w porównaniu do okresu udzielania kredytów w CHF sprzed lat. Głównym zobowiązaniem banku podczas składania propozycji ugodowej jest dokładne omówienie wszystkich zagrożeń oraz korzyści wynikających z ugody. W tym tkwi cały sęk, że obecnie należy dokładnie przeanalizować czy kredytobiorca został w pełni zapoznany z ryzykiem i korzyściami związanymi z zawarciem ugody frankowej

Jak podważyć ugodę frankową?

Jak podważyć ugodę frankową ze względu na nieświadomość konsumenta

Wojciech Ciesielski zwraca uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący sprawy C-452/18, który stanowi, że konsument, godząc się na ugodę, powinien być w pełni świadomy korzyści, z których rezygnuje, oraz zdawać sobie sprawę z ewentualnych niepewności związanych z decyzją o ugodzie frankowej.  

Jeżeli na mocy ugody dokonano konwersji kredytu na złotówkowy z oprocentowaniem opartym o stawkę WIBOR, należy zweryfikować, czy bank należycie poinformował konsumenta o ryzyku związanym m.in. ze zmiennym oprocentowaniem. Tym bardziej, że ryzyko znaczącego wzrostu oprocentowania zmaterializowało się w latach 2021-2022 r., kiedy od października 2021 r. do września 2022 r. stopa referencyjna NBP wzrosła z 0,1 proc. do 6,75 proc, a wraz z nią znacząco wzrósł parametr WIBOR, oprocentowanie kredytów złotowych i wysokość raty 

Wojciech Ciesielski

Adwokat, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

Jak udokumentować rzetelność przekazanych informacji przez bank?

Co więcej, Frankowicz może zakwestionować rzetelność wykonanego obowiązku informacyjnego przez bank. W odniesieniu do porównania korzyści wynikających z zawarcia ugody w porównaniu z potencjalnym unieważnieniem umowy kredytowej przez sąd. Ponadto, istotne jest również przedstawienie przez bank potencjalnych roszczeń, z których Frankowicz rezygnuje. W sytuacji, gdy pojawiają się wątpliwości dotyczące rzetelności informacji dostarczonych przez bank, zaleca się właściwe udokumentowanie tego zakresu, na przykład poprzez:

  • dokument ugodowy.
  • załączniki.
  • materiały prezentowane przed zawarciem ugody. 
  • zeznania świadków obecnych przed i przy zawieraniu porozumienia.

To kluczowe, aby móc udowodnić ewentualne wprowadzenie kredytobiorcy w błąd przez bank przed nawiązaniem ugody frankowej – podkreśla prawnik.

ugoda frankowa czy da się ją podważyć?

Kolejne powództwo o stwierdzenie nieważności swojej umowy kredytu 

Mecenas Ciesielski uważa, że szanse kredytobiorcy na skuteczne podważenie ugody i złożenie kolejnego powództwa o stwierdzenie nieważności umowy kredytu zależą od wielu czynników. Wśród powodów prawnik wymienia:

  • Okres zawarcia ugody: Ciesielski dodaje, że ugody zawarte na przełomie 2020 i 2021 r. mają większą szansę na skuteczne podważenie, ze względu na potencjalnie mniejszą rzetelności informacyjną. Ugody zawarte po znaczącym wzroście stopy referencyjnej na przełomie 2021 i 2022 r. dokładniej przedstawiały możliwe ryzyka i korzyści.
  • Zawarcie ugody przed Sądem Polubownym: Jeżeli umowa została zawarta przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, to podważenie jej może być niemożliwe ze względu na cel takiego postępowania, który zakłada ostateczne rozstrzygnięcie sporu oraz zwiększone zobowiązanie informacyjne wobec konsumenta.

Należy jednak podkreślić, że każda sprawa wymaga indywidualnej analizy i uwzględnienia konkretnych okoliczności faktycznych. Zanim Frankowicz podejmie decyzję o podważeniu ugody, zaleca się konsultację się z prawnikiem, który może dokładnie ocenić sytuację i doradzić w kwestii szans powodzenia tego typu działań prawnych.

Więcej informacji na Prawo.pl