Dnia 15 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny oddalił apelację pozwanego banku i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4.050 zł wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Unieważnienie umowy kredytowej mBank – wyrok prawomocny

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 17 marca 2023 r. sygn. akt XV C 2621/22. Zgodnie z wyrokiem Sąd:

  • ustalił nieistnienie pomiędzy powodami a mBank S.A. stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF zawartej w 2007 roku;
  • zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 97.867,98 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 14 lutego 2023 roku do dnia zapłaty;
  • oddalił powództwo o odsetki w pozostałym zakresie;
  • zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 6.273,15 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.