Dnia 6 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny oddalił apelację banku i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Frankowicze – wyrok BNP Paribas S.A.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 28 stycznia 2022 r., sygn. akt I C 555/21. Zgodnie z powyższym wyrokiem Sąd:

najlepsza kancelaria frankowa