Kwiecień nowym miesiącem frankowiczów?

7 kwietnia 2021

Kwiecień nowym miesiącem frankowiczów?

Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata! Nie da się ukryć, że kwiecień jest jednym z tych miesięcy, w którym dzień staje się coraz dłuższy, przyroda budzi się do życia po zimowym letargu i wszystko nabiera nowej energii i życia. Rozpędu nabierają również sprawy kredytobiorców posiadających kredyty powiązane z kursem waluty obcej, w szczególności franka szwajcarskiego. Co może czekać nas w kwietniu? Zapraszamy do zapoznania się z naszą publikacją!

Ostatnie tygodnie przyniosły długo wyczekiwane informacje w zakresie kluczowych dla kredytobiorców frankowych rozstrzygnięć zarówno przed Sądem Najwyższym jak i samym TSUE, który rozstrzygnie kolejne wątpliwości skierowane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, powstałym na tle sporu z umowy kredytu frankowego z bankiem. 

kancelaria pomoc frankowiczom

Sąd Najwyższy i Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygną wątpliwości

W naszej ocenie w samym kwietniu możemy spodziewać się trzech bardzo mocnych akcentów orzeczniczych, których walor i treść z pewnością wpłyną na kształtujące się orzecznictwo w sądach powszechnych. Dwóch rozstrzygnięć możemy spodziewać się Sądzie Najwyższym, natomiast jedno ma zapaść przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Coś co było jeszcze nie do pomyślenia z początkiem 2021 r. w kwietniu może się urealnić i sprawić, że większość wątpliwości związanych z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi umów kredytów indeksowanych/ denominowanych do waluty CHF, zostanie rozstrzygnięta i wyjaśniona.

Oczywiście jak to w prawie bywa, rozstrzygnięcie jednych wątpliwości stwarza kolejne zagadnienia czy zawiłości, które będę wymagały odrębnego wyjaśnienia, natomiast najważniejsza w tym wszystkim jest zasada małych kroków. Najlepszym tego przykładem jest precedensowy wyrok TSUE w sprawie Państwa Dziubak (C-260/18), który pomimo swojej dobrej treści dla kredytobiorców frankowych, był różnie interpretowany przez podmioty będące w sporze sądowym, w szczególności przez sektor bankowy. Nie ulega wątpliwości, że jego treść została zweryfikowana przez sądy powszechne, które w ostatnim czasie w 90% spraw przyznają rację frankowiczom.

Czego zatem możemy spodziewać się w kwietniu?

Pierwszych informacji możemy spodziewać się już 13.04.2021 r.(aktualizacja daty: 11.05.2021 r.) (sygn. III CZP 11/21) kiedy to pełny skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego będzie rozstrzygał zagadnienia prawne w zakresie kredytów frankowych skierowanych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Prezes SN zadał 6 pytań, mających istotne znaczenie dla ukształtowania się nie tylko linii orzeczniczej w sporach kredytobiorców z bankami, ale również ustaleniu zakresu i sposobu rozliczeń frankowiczów z bankami jak i istotnej kwestii rozpoczęcia biegu przedawnienia roszczeń banków.  W celu uniknięcia zdublowania się publikacji, zachęcamy do zapoznania się z naszą publikacją poświęconą omówieniu zarówno pytań jak i możliwych odpowiedzi przedstawionych przez Sąd Najwyższy.

Druga informacja z Sądu Najwyższego może do nas trafić już dwa dni później tj. 15.04.2021 r. (aktualizacja daty: 07.05.2021 r.) (sygn. III CZP 6/21), gdzie Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów udzieli odpowiedzi na pytanie wskazane we wniosku Rzecznika Finansowego w przedmiocie rozliczenia stron umowy kredytowej, która okazałą się nieważna oraz charakteru wyroku stwierdzającego tą nieważność. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie można znaleźć na stronie Sądu Najwyższego.

Ustalenie, czy świadczenie nienależne stron powstają w wyniku odpadnięcia podstawy prawnej (conditio causa finita) czy też nieważności czynności prawnej zobowiązującej do świadczenia (conditio sine causa), będzie oddziaływało również na zakres i moment rozpoczęcia liczenia biegu przedawnienia. Zagadnienia bardzo istotne z punktu budowania strategii procesowej.

Na deser TSUE w sprawie C-19/20

Wisienką na torcie może okazać się wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie pytań prejudycjalnych zadanych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku na kanwie wątpliwości powstałych przy ocenie umowy kredytu powiązanego z kursem franka szwajcarskiego GE Money Banku, który ma zapaść 29.04.2021 r.

Przypominając temat warto wskazać, że Sąd krajowy skierował do TSUE pięć pytań, które częściowo pokrywają się z zagadnieniami, nad którymi będzie pochylał się Sąd Najwyższy. Dotychczasowe Orzecznictwo TSUE w zakresie pierwszych 3 pytań jest jasne i daje podstawy zakładać, że odpowiedzi będę pozytywne dla kredytobiorców.

Natomiast odpowiedź na pytanie czwarte i piąte może dać pewne wskazówki w zakresie wykładni krajowych przepisów i ustalenia zasad rozliczenia się stron w przypadku nieważności umowy kredytowej, w tym również roszczeń, którymi w ostatnim czasie straszy sektor bankowy tj. roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z kapitału. Z uwagi na obszerność materii zadanych pytań, ich szczegółowe omówienie przedstawimy w odrębnym wpisie.

Powyżej wskazane daty oraz przypisane do nich wydarzenia z pewnością zwrócą uwagę frankowiczów, banków oraz mediów, które od tygodni prześcigają się w informacjach opisujących zmagania i spory sądowe frankowiczów. Ważkie w przedstawionych zagadnieniach są elementy wspólne w zakresie rozstrzygnięcia wątpliwości związanych z ustaleniem momentu, od którego należy liczyć bieg przedawnienia oraz ustalenie czy bankom (a może nie tylko bankom), przysługuje roszczenie z tytułu bezumownego korzystania z kapitału. Należy mieć nadzieję, że mające zapaść rozstrzygnięcia będą się wzajemnie uzupełniać, a nie wykluczać oraz zostaną wydane w zaplanowanych terminach.

Wojciech Bochenek

Wojciech Bochenek

Radca Prawny

wojciech.bochenek@bochenekiwspolnicy.pl

Komplementariusz w Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert prawa bankowego i praw konsumenta. Posiada wieloletnie doświadczenie...czytaj więcej

Czytaj również


PKO BP chce ugód czy zabezpieczenia swoich roszczeń?

Bank PKO BP dnia 4. października uruchomił proces zawierania ugód z kredytobiorcami. Do tej pory

Czytaj więcej
sredni-NBP

Kurs średni NBP w sprawach frankowych – argumentacja prawna kontra argumentacja banków

Na początku września TSUE rozpatrując sprawę węgierską wskazał na możliwość zastąpienia abuzywnych zapisów umownych średnim

Czytaj więcej
wygrane-wrzesien

Wygraliśmy 71 spraw frankowych we wrześniu!

Po podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć naszej kancelarii pora na podsumowanie ostatniego miesiąca, który pod każdym względem

Czytaj więcej

Czy mediacja przed KNF przerywa bieg przedawnienia banków?

Program ugód PKO BP, który wystartował 4. października br. nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem

Czytaj więcej