Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata! Nie da się ukryć, że kwiecień jest jednym z tych miesięcy, w którym dzień staje się coraz dłuższy, przyroda budzi się do życia po zimowym letargu i wszystko nabiera nowej energii i życia. Rozpędu nabierają również sprawy kredytobiorców posiadających kredyty powiązane z kursem waluty obcej, w szczególności franka szwajcarskiego. Co może czekać nas w kwietniu? Zapraszamy do zapoznania się z naszą publikacją!

Ostatnie tygodnie przyniosły długo wyczekiwane informacje w zakresie kluczowych dla kredytobiorców frankowych rozstrzygnięć zarówno przed Sądem Najwyższym jak i samym TSUE, który rozstrzygnie kolejne wątpliwości skierowane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, powstałym na tle sporu z umowy kredytu frankowego z bankiem. 

kancelaria pomoc frankowiczom

Sąd Najwyższy i Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygną wątpliwości

W naszej ocenie w samym kwietniu możemy spodziewać się trzech bardzo mocnych akcentów orzeczniczych, których walor i treść z pewnością wpłyną na kształtujące się orzecznictwo w sądach powszechnych. Dwóch rozstrzygnięć możemy spodziewać się Sądzie Najwyższym, natomiast jedno ma zapaść przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Coś co było jeszcze nie do pomyślenia z początkiem 2021 r. w kwietniu może się urealnić i sprawić, że większość wątpliwości związanych z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi umów kredytów indeksowanych/ denominowanych do waluty CHF, zostanie rozstrzygnięta i wyjaśniona.

Oczywiście jak to w prawie bywa, rozstrzygnięcie jednych wątpliwości stwarza kolejne zagadnienia czy zawiłości, które będę wymagały odrębnego wyjaśnienia, natomiast najważniejsza w tym wszystkim jest zasada małych kroków. Najlepszym tego przykładem jest precedensowy wyrok TSUE w sprawie Państwa Dziubak (C-260/18), który pomimo swojej dobrej treści dla kredytobiorców frankowych, był różnie interpretowany przez podmioty będące w sporze sądowym, w szczególności przez sektor bankowy. Nie ulega wątpliwości, że jego treść została zweryfikowana przez sądy powszechne, które w ostatnim czasie w 90% spraw przyznają rację frankowiczom.

Czego zatem możemy spodziewać się w kwietniu?

Pierwszych informacji możemy spodziewać się już 13.04.2021 r.(aktualizacja daty: 11.05.2021 r.) (sygn. III CZP 11/21) kiedy to pełny skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego będzie rozstrzygał zagadnienia prawne w zakresie kredytów frankowych skierowanych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Prezes SN zadał 6 pytań, mających istotne znaczenie dla ukształtowania się nie tylko linii orzeczniczej w sporach kredytobiorców z bankami, ale również ustaleniu zakresu i sposobu rozliczeń frankowiczów z bankami jak i istotnej kwestii rozpoczęcia biegu przedawnienia roszczeń banków.  W celu uniknięcia zdublowania się publikacji, zachęcamy do zapoznania się z naszą publikacją poświęconą omówieniu zarówno pytań jak i możliwych odpowiedzi przedstawionych przez Sąd Najwyższy.

Druga informacja z Sądu Najwyższego może do nas trafić już dwa dni później tj. 15.04.2021 r. (aktualizacja daty: 07.05.2021 r.) (sygn. III CZP 6/21), gdzie Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów udzieli odpowiedzi na pytanie wskazane we wniosku Rzecznika Finansowego w przedmiocie rozliczenia stron umowy kredytowej, która okazałą się nieważna oraz charakteru wyroku stwierdzającego tą nieważność. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie można znaleźć na stronie Sądu Najwyższego.

Ustalenie, czy świadczenie nienależne stron powstają w wyniku odpadnięcia podstawy prawnej (conditio causa finita) czy też nieważności czynności prawnej zobowiązującej do świadczenia (conditio sine causa), będzie oddziaływało również na zakres i moment rozpoczęcia liczenia biegu przedawnienia. Zagadnienia bardzo istotne z punktu budowania strategii procesowej.

Na deser TSUE w sprawie C-19/20

Wisienką na torcie może okazać się wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie pytań prejudycjalnych zadanych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku na kanwie wątpliwości powstałych przy ocenie umowy kredytu powiązanego z kursem franka szwajcarskiego GE Money Banku, który ma zapaść 29.04.2021 r.

Przypominając temat warto wskazać, że Sąd krajowy skierował do TSUE pięć pytań, które częściowo pokrywają się z zagadnieniami, nad którymi będzie pochylał się Sąd Najwyższy. Dotychczasowe Orzecznictwo TSUE w zakresie pierwszych 3 pytań jest jasne i daje podstawy zakładać, że odpowiedzi będę pozytywne dla kredytobiorców.

Natomiast odpowiedź na pytanie czwarte i piąte może dać pewne wskazówki w zakresie wykładni krajowych przepisów i ustalenia zasad rozliczenia się stron w przypadku nieważności umowy kredytowej, w tym również roszczeń, którymi w ostatnim czasie straszy sektor bankowy tj. roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z kapitału. Z uwagi na obszerność materii zadanych pytań, ich szczegółowe omówienie przedstawimy w odrębnym wpisie.

Powyżej wskazane daty oraz przypisane do nich wydarzenia z pewnością zwrócą uwagę frankowiczów, banków oraz mediów, które od tygodni prześcigają się w informacjach opisujących zmagania i spory sądowe frankowiczów. Ważkie w przedstawionych zagadnieniach są elementy wspólne w zakresie rozstrzygnięcia wątpliwości związanych z ustaleniem momentu, od którego należy liczyć bieg przedawnienia oraz ustalenie czy bankom (a może nie tylko bankom), przysługuje roszczenie z tytułu bezumownego korzystania z kapitału. Należy mieć nadzieję, że mające zapaść rozstrzygnięcia będą się wzajemnie uzupełniać, a nie wykluczać oraz zostaną wydane w zaplanowanych terminach.