Kilka godzin temu padł najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-140/22! Trybunał udzielił odpowiedzi na pytania zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia. To wielki dzień dla Frankowiczów

Oświadczenie frankowiczów o skutkach nieważności umowy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie stwierdził, że wymóg składania oświadczeń o skutkach nieważności umowy jest niezgodny z przepisami. TSUE powołał się na zapisy z art. 6 i 8 dyrektywy 93/13. Ten wyrok na pewno usprawni rozstrzyganie spraw Frankowiczów. Brak konieczności składania oświadczenia przyspiesza cały proces sądowy, co w rezultacie wpływa korzystnie dla kredytobiorców w CHF.  

Decyzja TSUE w sprawie C-140/22

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, zgodnie z którym to sądy krajowe są zobligowane do skrupulatnej analizy, czy postanowienia umowy kredytowej mają charakter abuzywny. Po przeprowadzeniu takiej weryfikacji, sądy mają obowiązek wyłączyć stosowanie nieuczciwych klauzul umownych, w celu ochrony interesów kredytobiorcy.

TSUE szczególnie podkreślił, że takie wyłączenie nie może być podległe zawieszeniu lub uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków przewidzianych w prawie krajowym lub orzecznictwie. Decyzja ta podkreśla zasady ochrony konsumentów, zapewniając, że nieuczciwe postanowienia umowne nie będą miały wpływu na sytuację finansową kredytobiorcy w CHF

wyrok tsue

Frankowicz nie musi oddawać odsetek – decyzja TSUE!

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie potwierdził prawo konsumenta do otrzymania pełnej wartości roszczeń, bez konieczności pomniejszania jej o odsetki. To stanowisko zostało ponownie potwierdzone w kontekście sprawy C-520/21, dotyczącej roszczeń banków z tytułu bezumownego korzystania z kapitału. W wydanej decyzji Trybunał wyraźnie stwierdził, że żądania banków są niezgodne z prawem. Instytucje bankowe nie posiadają uprawnień do domagania się jakichkolwiek dodatkowych roszczeń, które przewyższają kapitał udostępniony konsumentowi. 

Więcej na: tokfm.pl