W trzech pierwszych kwartałach 2023 roku odnotowano znaczący wzrost liczby wydanych wyroków w sprawach kredytów frankowych o 17 proc. w porównaniu z całością roku 2022. Prognozuje się, że do końca 2023 roku liczba wyroków w sprawach kredytów we frankach szwajcarskich może sięgnąć nawet 15 tysięcy.

Ile spraw wygrali Frankowicze w 2023r.?

W omawianym okresie wydano aż 11 187 wyroków CHF, z czego aż 10 850 rozstrzygnięto korzystnie dla kredytobiorców, co stanowiło 97 proc. (analogicznie jak w roku poprzednim). W 303 przypadkach sądy przyznały rację bankom, a w 34 sprawach sądy II instancji uchyliły wyrok sądu I instancji przekazując sprawy do ponownego rozpoznania.

Liczba prawomocnych wyroków w sprawach Frankowiczów systematycznie rośnie. Od początku 2023 roku wydano ich już 2135, z czego aż 2114, czyli 99 proc. było korzystnych dla Frankowiczów. Sędziowie wykazują wyraźną tendencję do unieważniania umów kredytowych, co potwierdzają 10 446 wyroki, w porównaniu do zaledwie 404 decyzji o odfrankowaniu umów.

wyroki w sprawach frankowych

Dodatkowo, część spraw dotyczyła bezumownego korzystania z kapitału i waloryzacji. Spośród 205 takich przypadków, Frankowicze wygrali z bankami w 198 sprawach.

Warto zaznaczyć, że dane zostały zgromadzone przez Votum Robin Lawyers i mogą one nie obejmować wszystkich zapadłych wyroków w sprawach frankowych.

Analizując zapadające wyroki, wyraźnie widzimy, że sądy krajowe wypracowały linię orzeczniczą skutkującą stwierdzeniem nieważności umowy. Zagadnienia, które wymagały jeszcze wyjaśnienia i ujednolicenia w orzecznictwie, zostały rozstrzygnięte przez TSUE w grudniowych wyrokach. Najważniejszą kwestią było rozstrzygnięcie, czy frankowicze muszą składać w sądzie oświadczenie o skutkach nieważności, z którym sądy wiązały termin wymagalności roszczeń, od których liczymy np. odsetki. W takiej sytuacji frankowicze zyskali możliwość uzyskania ustawowych odsetek za opóźnienie, będących rekompensatą za czas oczekiwania na prawomocne rozstrzygnięcie sprawy.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

Wyroki TSUE 2023 w sprawie Frankowiczów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku C-140/22 podkreślił, że konsument korzysta z ochrony prawnej od razu, bez konieczności składania jakiegokolwiek oświadczenia przed sądem krajowym. Decyzja ta odnosiła się do sytuacji, w której Sąd Najwyższy uznał, że dopiero z momentem złożenia odpowiedniego oświadczenia przez Frankowicza przed sądem, możliwe jest rozpoczęcie biegu terminu liczenia odsetek dla konsumenta oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń banku.

TSUE również orzekł, że kredytobiorca ma prawo żądać od banku zwrotu wszystkich opłaconych rat, prowizji i składek ubezpieczeniowych, natomiast bank może żądać od kredytobiorcy zwrotu udostępnionego kapitału. Trybunał podkreślił, że dyrektywa unijna 93/13/EWG ma na celu ochronę konsumentów, co oznacza, że bank może żądać jedynie zwrotu kwoty udostępnionego kapitału i niczego więcej. Warto zaznaczyć, że Trybunał jednoznacznie wskazał, że roszczenie konsumenta nie może być pomniejszone o równowartość odsetek.

Jak zaznacza Radca prawny Wojciech Bochenek, w ostatnim czasie, konsumenci uzyskali dodatkowe, bardzo mocne argumenty do skutecznej walki nie tylko z bankami, ale także do obrony przed pozwami ze strony banków. Bez względu na to, czy kredytobiorca spłacił już całkowicie kredyt, czy też nadal reguluje zobowiązania, ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń od banku i żądania zasądzenia odsetek za pełny okres oczekiwania na uregulowanie tych roszczeń przez bank. Co istotne, jak podkreśla mec. Bochenek, kwoty odsetek, jakie można uzyskać, często sięgają od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy złotych.

Więcej informacji na stronie Wyborczej.