W dniu 30.12.2020r. Sąd Okręgowy w Legnicy stwierdził nieważność umowy kredytu denominowanego do waluty CHF zawartej z Bankiem BPH S.A.

Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów:

-kwotę 29.179,95 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

-kwotę 12.374,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Cieszymy się, że kolejny sąd podzielił prezentowane przez nas stanowisko i argumentację prawną w zakresie nieważności umów denominowanych.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd podzielił pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy, wskazujący że „określenie wysokości należności obciążającej konsumenta z odwołaniem do tabel kursów ustalanych jednostronnie przez bank, bez wskazania obiektywnych kryteriów, nie jest transparentne, pozostawia pole do arbitralnego działania banku i w ten sposób obarcza kredytobiorcę nieprzewidywalnym ryzykiem oraz narusza równorzędność stron.” (wyrok SN z 11.12.2019r., sygn.akt V CSK 382/18)

Na uwagę zasługuje czas trwania postępowania w pierwszej instancji, które trwało nieco ponad 10 miesięcy.

Wyrok nie jest prawomocny.