W czwartek 12 października Trybunał Sprawiedliwości Unii Sprawiedliwości udzielił odpowiedzi na pytanie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I C 1900/21.

Obowiązek wydania dokumentacji kredytowej

TSUE w sprawie C-326/22 miał odpowiedzieć czy banki mają obowiązek wydania dokumentacji kredytowej w przypadku gdy kredytobiorca ją utracił. Chodzi o dokumenty niezbędne do weryfikacji kwoty przysługujących kredytobiorcy roszczeń względem banku. Sąd Rejonowy podkreślił prawo konsumenta do uzyskania od kredytodawcy w dowolnym momencie dokumentów, które są niezbędne do zweryfikowania uzyskanych kwot, a także ewentualnego złożenia pozwu. Warszawski Sąd uważa, że możliwość uzyskania dokumentów dotyczących spłaty kredytu jest związana z zasadą skuteczności prawa Unii Europejskiej.

Powyższe stanowisko Sądu zostało zaaprobowane przez wyrok Trybunału. TSUE potwierdził, że prawem konsumenta jest możliwość uzyskania od kredytodawcy wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z zawartą umową.

 

frankowicze 2023

Kolejny korzystny dla kredytobiorców wyrok TSUE

W komentarzu udzielonym dla TVN 24 Biznes nasza Kancelaria Bochenek i Wspólnicy potwierdza ochronę przysługujących konsumentom (będącym słabszą stroną umowy) praw.

W ocenie naszej kancelarii „wyrok stanowi potwierdzenie słuszności podejmowanych przez konsumentów działań polegających na zwróceniu się do kredytodawcy z wnioskiem o wydanie dokumentów, na podstawie których konsument może ustalić, czy jego prawa zostały naruszone, a następnie na ich podstawie skierować pozew do właściwego sądu”.

Warto również wspomnieć, że TSUE w sprawie C-383/19 zajmował się zagadnieniem proporcjonalnego zwrotu kosztów kredytu w przypadku gdy jego spłata nastąpiła wcześniej. Zdaniem Trybunału prawo konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu dotyczy wszystkich kosztów, jakie zostały nałożone na konsumenta.

Podsumowując, wyrok TSUE jest korzystny dla kredytobiorców i daje podstawy do ubiegania się o proporcjonalny zwrot wszystkich kosztów, jakie bank pobrał przy udzieleniu kredytu w przypadku jego wcześniejszej spłaty.