Sankcja kredytu darmowego (SKD) to temat, który ostatnio zyskuje na popularności, jednak mimo to wielu kredytobiorców wciąż ma wiele wątpliwości związanych z tym zagadnieniem. Ponadto wciąż znaczna grupa konsumentów nie ma świadomości, że mogą spłacać kredyt bez odsetek, prowizji i dodatkowych kosztów właśnie dzięki skorzystaniu z SKD. Sankcja kredytu darmowego –  o co pytają kredytobiorcy?

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego (SKD) to swoisty mechanizm, który poniekąd ma na celu „ukaranie” banku czyli nałożenie na niego sankcji za zastosowanie w umowie kredytu zapisów niezgodnych z ustawą o kredycie konsumenckim. Kredytobiorca dzięki temu zyskuje możliwość spłaty tylko kapitału, bez odsetek, prowizji i innych kosztów związanych z kredytem.

Tym samym otrzymuje tak zwany kredyt darmowy, dzięki czemu może płacić niższe raty, a jeśli całkowicie spłacił swoje zobowiązanie wobec banku to ten będzie zobowiązany do zwrotu świadczeń należnych konsumentowi.

Jednak, aby było to możliwe konieczne jest spełnienie kilku warunków:

 1. Umowa kredytowa musi zawierać zapisy niezgodne z ustawą o kredycie konsumenckim. Tym samym SKD dotyczy tylko kredytów konsumenckich.
 2. SKD dotyczy kredytów zaciągniętych po 18.12.2011 roku.
 3. Wartość kredytu nie może przekraczać 255 550 zł.
 4. W przypadku kredytów spłaconych nie mógł minąć rok od spłaty zobowiązania.
kto może skorzystać z sankcji kredytu darmowego

Kto może skorzystać z sankcji kredytu darmowego (SKD)?

Z sankcji może skorzystać konsument, czyli osoba której kredyt lub pożyczka była przeznaczona na cele prywatne, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą czy zawodową.

Dokładna definicja konsumenta znajduje się w art. 22 Kodeksu cywilnego:  za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Czy SKD dotyczy kredytów hipotecznych?

Sankcja kredytu darmowego (SKD) nie obejmuje umowy kredytu hipotecznego, którą regulują osobne przepisy. Z SKD mogą skorzystać za to konsumenci, którzy zaciągnęli kredyt konsumencki na remont nieruchomości.

Jakie korzyści z sankcji kredytu darmowego dla kredytobiorcy?

Dzięki skorzystaniu z sankcji kredytobiorca otrzymuje tzw. darmowy kredyt, a bankowi nie przysługuje wynagrodzenie w postaci odsetek, prowizji i innych opłat związanych z kredytem. Co zyskuje kredytobiorca?

 • Bank powinien zwrócić dotychczas pobrane odsetki i opłaty.
 • Dalsza spłata kredytu odbywa się w oparciu o pozostały do spłaty kapitał, również bez odsetek i dodatkowych prowizji, co ważne kredytobiorca nie zwraca kredytu jednorazowo, ale w ratach według dat z dotychczasowego harmonogramu spłaty
 • Jeśli do kwoty kredytu błędnie doliczano prowizję banku – zmniejszeniu ulegnie również sam kapitał do spłaty.
kiedy przedawniają się roszczenia dotyczące sankcji kredytu darmowego

W jakim terminie można skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Skorzystanie z SKD jest możliwe jeśli kredytobiorca złoży do banku pisemne oświadczenie. Co istotne od całkowitej spłaty kredytu nie może minąć więcej niż rok. Termin roczny jest liczony od wykonania umowy kredytu, czyli momentu, w którym ostatecznie rozliczono się z bankiem.

Kiedy przedawniają się roszczenia dotyczące darmowego kredytu?

W przypadku sankcji kredytu darmowego obowiązuje taki sam termin przedawnienia jak innych roszczeń majątkowych i wynosi on 6 lat licząc od momentu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego.

Jakie dokumenty należy przygotować, żeby skorzystać z bezpłatnej analizy?

Kredytobiorca, która zastanawia się czy może skorzystać z sankcji kredytu darmowego ma możliwość bezpłatnej analizy swojej umowy kredytowej. Jednak, aby była ona możliwa konieczne jest przygotowanie dokumentów, takich jak:

 • Umowa kredytu,
 • Regulamin (jeśli był załączony do umowy),
 • Aneksy (jeśli były zawierane),
 • Załącznik dotyczący taryfy opłat i prowizji,
 • Zaświadczenie o spłacie kredytu (w sprawach kredytów spłaconych w całości).

Analiza przeprowadzona przez ekspertów Kancelarii polega na sprawdzeniu treści umowy i zgodności jej zapisów z wymogami ustawy, w tym również czy koszty oraz RRSO zostały wskazane w sposób prawidłowy.

Należy pamiętać, że każda ze wskazanych okoliczności wiąże się z wieloma szczegółowymi kwestiami. Dlatego najlepszym rozwiązaniem, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące prawidłowości umowy kredytowej, jest przeprowadzenie dokładnej analizy prawnej, która pozwoli ocenić, czy istnieją realne szanse na skuteczne skorzystanie z sankcji kredytu darmowego. Sprawdź, czy Twój kredyt może być darmowy – skorzystaj z BEZPŁATNEJ analizy.