Dnia 5. stycznia br. otrzymaliśmy pierwszy prawomocny wyrok w Nowym Roku w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money Bank S.A.)

Kredyt indeksowany – wygrana

Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy wydał wyrok o sygn. IX Ca 1115/21 utrzymujący w mocy prawnej wyrok pierwszej instancji (sygn. I C 1947/20) z dnia 30 czerwca 2021r. wydany przez Sąd Rejonowy w Olsztynie.

Na mocy wyroku sądu pierwszej instancji w przedmiotowej sprawie zasądził od pozwanego banku na rzecz powoda kwotę 44.144,49zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz 4634zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd drugiej instancji częściowo oddalił naszą apelację (m.in. w zakresie ustalenia nieistnienia stosunku prawnego pomiędzy stronami umowy w związku z jej nieważnością) oraz w całości oddalił apelację pozwanego.

Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego zawartej w 2008r.