W dniu 20.10.2022r. na skutek apelacji pozwanego PKO BP S.A., Sąd Apelacyjny w Warszawie, wydał wyrok w którym oddalił apelacje pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie sygn. XXVIII C 809/21 zgodnie z którym Sąd:

– zasądził od strony pozwanej PKO BP S.A. na rzecz powodów kwotę 137.308,40 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 09 stycznia 2021 roku do dnia zapłaty;

– ustalił, że nie istnieje pomiędzy stronami postępowania stosunek prawny, wynikający z umowy o kredyt mieszkaniowy, zawartej w 2008 roku pomiędzy powodami a poprzednikiem prawnym strony pozwanej Nordea Bank Polska S.A.;

– zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 11.885 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 10.800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.