Dnia 18.06. 2021r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

Na mocy wyroku Sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 44.847,06 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18.12.2019 r. do dnia zapłaty;

-ustalił nieistnienie stosunku prawnego pomiędzy stronami umowy;

-zasądził zwrot kosztów procesu w wysokości 6.468 zł.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że sporna umowa kredytowa zawiera abuzywne postanowienia, które nie były indywidualnie ustalane z powodami. W ocenie sądu bez tych klauzul umowa nie może być wykonywana.

W zakresie żądania zapłaty sąd zastosował teorię dwóch kondykcji.

Wyrok nie jest prawomocny.