W dniu 29.03.2022 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. w Warszawie wydany przez Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny. 

Sąd uwzględnił apelację powodów w całości i zmienił wyrok Sądu I instancji  w ten sposób, że:

– zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 43.057,99 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 10.12.2019 r. do dnia zapłaty;
– zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 43.058,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 10.12.2019 r. do dnia zapłaty;
– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 9.100 zł tytułem zwrotu kosztów.

Sąd oddalił apelację pozwanego.

Wyrok Sądu I instancji w przedmiotowej sprawie zapadł 15 kwietnia 2021r. (Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny, sygn. I C 1319/20). W wydanym orzeczeniu sąd oddalił nasze żądanie co do zapłaty natomiast ustalił nieistnienie stosunku prawnego pomiędzy stronami umowy oraz zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania sądowego.