Sąd Okręgowy w Olsztynie  w dniu 9 lutego 2021 r. wydał korzystny wyrok dla naszego Klienta przeciwko PKO BP SA – dawna Nordea Bank Polska S.A. (Sygn. akt I C 376/20)

Sąd po rozpoznaniu przedmiotowej sprawy:

-uznał umowę kredytu denominowano w CHF  za nieważną,

-zasądził na rzecz powoda kwotę 65.053,80zł tytułem nienależytego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami procesu.

W ocenie sądu umowa kredytowa zawierała zapisy niedozwolone, które uniemożliwiają utrzymanie jej w mocy prawnej. W związku z tym należało uznać umowę za nieważną.

Sąd ustalając nieważność zastosował teorię salda, zgodnie z którą powstało roszczenie po jednej stronie. W tym przypadku wartość wzbogacenia banku była wyższa, jako że kredyt został całkowicie spłacony. To oznacza, że bank (jako strona która bardziej się wzbogaciła) jest zobligowany do zwrotu powstałej różnicy.

Wyrok nie jest prawomocny.