Sąd Apelacyjny w Szczecinie, I Wydział Cywilny wyrokiem wydanym w sprawie przeciwko PKO BP S.A. dnia 12.01.2023r. oddalił apelację pozwanego i zasądził na rzecz powodów koszty sądowe w wysokości 3.050 zł.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie (sygn.  I C 492/21) mocą którego Sąd:

– zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 91.699 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 27 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty;

– ustalił nieistnienie pomiędzy powodami a pozwanym stosunku prawnego umowy kredytu w związku z nieważnością umowy kredytu;

– oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.