Dnia 25 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku – I Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 4 lipca 2022 r. sygn. akt I C 1626/21 oddalił apelację i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Zgodnie z orzeczeniem Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 59.955,22 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 6 października 2021 roku do dnia zapłaty.

– zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 80.393,51 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 6 października 2021 roku do dnia zapłaty.

– zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 80.393,51 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 6 października 2021 roku do dnia zapłaty.

– ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu wynikającego z umowy kredytu z 2008 roku,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 zł tytułem kosztów postępowania z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty.