Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała korzystny prawomocny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn. III Ca 2102/20.

Dnia 11 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Odwoławczy podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z października 2020 r. (sygn. akt XVIII C 424/20) w zakresie nieważności umowy kredytowej zawartej w 2006 r. z BRE Bankiem S.A.

W związku z apelacją powodów zmianie uległy kwoty dochodzonych roszczeń. Na mocy wyroku Sąd drugiej instancji zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów 49.346,56zł i 12.716,46CHF oraz 5.400,00zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.