Sąd Apelacyjny w Gdańsku, I Wydział Cywilny dnia 21.11. 2022 wydał wyrok, w którym oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania .

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku o sygn. akt XV C 1084/20 z 10 grudnia 2021 r. Mocą wyroku Sąd ustalił, że umowa kredytu zawarta pomiędzy powódką a poprzednikiem prawnym pozwanego BRE Bankiem S.A. jest nieważna (zgodnie z teorią dwóch kondykcji) i zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 227.216,66 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 21 marca 2020 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 11.817,00 zł tytułem kosztów procesu.