W dniu 15.11.2022  na skutek apelacji pozwanego PKO BP S.A., Sąd Apelacyjny w Gdańsku, wydał wyrok w którym oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4.050 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu sąd wskazał, że zarzuty pozwanego były niezasadne. W szczególności sąd podzielił argumentacje powoda w zakresie zarzutu zatrzymania, zdaniem Sądu sporna umowa kredytowa nie jest umową wzajemną. Tym samym wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy  z 22.03.2022 (sygn. I C 695/20) jest prawomocny.

Zgodnie z wyrokiem Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 119.838,19 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30 maja 2020 r. do dnia zapłaty; ustalił nieistnienie stosunku prawnego między stronami wynikającego z umowy o kredyt zawartej w 2006 r. między stroną powodową a poprzednikiem prawnym pozwanego Nordea Bank Polska S.A. oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty.