Dnia 16 maja 2023r. Sąd Apelacyjny I Wydział Cywilny w Łodzi oddalił apelację pozwanego banku i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów postępowania przed Sądem II instancji.

Wygrana z Bankiem BPH S.A.

Tym samym prawomocny jest wyrok o sygn. I C 1149/21, zgodnie z którym Sąd:

  •  zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. łącznie na rzecz powodów  127.678,15 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie do dnia 7 lipca 2021 r. do dnia zapłaty,
  • zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. łącznie na rzecz powodów kwotę 29.000 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie do dnia 7 lipca 2021 r. do dnia zapłaty,
  • ustalił nieistnienie stosunku prawnego kredytu wynikającego z umowy kredytu zawartej w 2007 r. pomiędzy powodami a pozwanym GE Money Bankiem S.A. z  poprzednikiem prawnym pozwanego Banku BPH S.A., w związku z nieważnością umowy,
  • zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.