Sąd Apelacyjny w Szczecinie, I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 14.02.2023r. oddalił apelację banku i zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty sądowe w wysokości 8.100 zł.

Tym samym uprawomocnił się wyrok o sygn. I C 1203/20 wydany w przedmiotowej w sprawie przez Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny. Mocą wyroku Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 36.910 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 31 maja 2019 r. do dnia zapłaty;

– ustalił nieistnienie pomiędzy powodem a pozwanym stosunku prawnego kredytu w związku ze stwierdzeniem nieważności umowy kredytu;

– zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 12.374 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.