Dnia 2.12.2022r. zapadł wyrok przeciwko Bank Millennium S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny.

Zgodnie z treścią wyroku Sąd zmienił zaskarżony wyrok zasądzając odsetki od 18 listopada 2022 r. do dnia zapłaty oraz wprowadzając zastrzeżenie, że pozwanemu bankowi przysługuje uprawnienie do zatrzymania zasądzonej na rzecz powodów należności do czasu, aż powodowie  zaoferują pozwanemu zwrot otrzymanego na podstawie umowy świadczenia (kapitału kredytu) w kwocie 365.000 zł, albo zabezpieczą roszczenie o zwrot tej kwoty. Ponadto sąd II instancji  oddalił apelację w pozostałym zakresie i zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów 8.100 zł tytułem kosztów postępowania.

Sąd apelacyjny podzielił stanowisko Sądu I instancji (sygn. akt XXVIII C 668/21) w zakresie ustalenia nieistnienia stosunku prawnego umowy kredytu.  Zgodnie z wyrokiem pierwszoinstancyjnym na rzecz powodów zasądzono kwoty 29.194,06 zł i 31.203,70 chf oraz kwotę 10.800 zł tytułem kosztów postępowania sądowego.