W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy.

Tym samym uprawomocnił się wyrok o sygn. akt XVIII C 297/20 z dnia 2 grudnia 2020r. wydany przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w którym Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 49.185,05zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej z ówczesnym BRE Bankiem S.A. oraz zasądził od pozwanego na rzecz powódki zwrot kosztów procesu w wysokości 4.617zł.

Sąd drugiej instancji postanowił oddalić obydwie apelacje stron oraz wzajemnie znieść koszty postępowania.