Dnia 3 stycznia 2023r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, I Wydział Cywilny wydał prawomocny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok w pkt 2 zasądzając od pozwanego na rzecz powoda odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty 147.355,68 zł od dnia 9 marca 2022 r. do dnia zapłaty i oddalił powództwo o zapłatę odsetek w pozostałym zakresie; oddalił apelację pozwanego w pozostałym zakresie i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Wyrok nieprawomocny w sprawie wydał Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny (sygn. I C 398/21). Zgodnie z orzeczeniem Sąd:

– ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny z 2006 r. zawartej pomiędzy powodem a BRE Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, którego następcą prawnym jest pozwany mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, z uwagi na nieważność powyższej umowy kredytu;

– zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powoda kwotę 147.355,68 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty za okres od dnia 3 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty;

– zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powoda kwotę 6.417 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów postępowania.