Dnia 22 maja 2023 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2022 r., sygnatura akt I C 1323/21 oddalił apelację i zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 8.100 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od uprawomocnienia się orzeczenia o kosztach.

Co orzekł Sąd I instancji?

  • ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt hipoteczny  zawartej w lipcu 2008r. pomiędzy powodami a BRE Bankiem Spółką Akcyjną w Warszawie ( poprzednikiem prawnym pozwanego),
  •  zasądził od pozwanego mBank S.A. łącznie na rzecz powodów kwotę 127.848,57 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie poczynając od dnia 28 kwietnia 2021r. do dnia zapłaty,
  •  ustalił, że koszty postępowania ponosi w całości pozwany mBank S.A., przy czym ich szczegółowe wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu.