W dniu 04.10.2022 r. zapadł wyrok przeciwko mBank S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie, I Wydział Cywilny.

Zgodnie z treścią wyroku Sąd oddalił apelację powoda i apelację pozwanego oraz zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 4.050 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Wygrana Frankowiczów – Szczecin

Postępowanie przed sądem I instancji.

Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny wyrokiem o sygn. I C 1352/20 wydanym w przedmiotowej sprawie:

– oddalił powództwo o zapłatę kwoty 106.867,73 zł,

– zasądził od pozwanego na rzecz powódki 198.269,73 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie poczynając od dnia 17 grudnia 2019 roku,

– ustalił, iż umowa o kredyt zawarta w 2006 roku pomiędzy BRE Bank S.A. (poprzednikiem prawnym pozwanego) a powódką jest nieważna,

– zasądził od pozwanego na rzecz powódki 17.434 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia prawomocności wyroku tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.