Dnia 31.03.22 r. zapadł wyrok przeciwko mBank S.A. wydany przed Sądem Okręgowym w Suwałkach, I Wydział Cywilny w którym Sąd oddalił apelację strony pozwanej i zasądził na rzecz powodów kwotę 5400 tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Wyrok pierwszej instancji w przedmiotowej sprawie wydał Sąd Rejonowy w Suwałkach w dniu 18 listopada 2021r. (sygn. akt I C 823/20). Na mocy niniejszego orzeczenia Sąd:

– oddalił powództwo o zapłatę kwoty 26.229,21 zł,

– uznał za nieważną umowę o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF z 2008 r. zawartą pomiędzy mBankiem S.A. a powodami,

– zasądził od pozwanego mBanku S.A solidarnie na rzecz powodów kwoty 26.229,21 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty oraz 21.535,60 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 maja 2020 r. do dnia zapłaty,

– tytułem kosztów procesu związanych z powództwem głównym zasądził solidarnie od powodów na rzecz pozwanego mBanku S.A z kwotę 3.617 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego rozstrzygnięcia do dnia zapłaty,

– nakazał pobrać od pozwanego mBanku S.A na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Suwałkach) kwotę 1.000 zł tytułem brakujących kosztów sądowych,

– tytułem kosztów procesu związanych z powództwem ewentualnym zasądził od pozwanego mBanku S.A solidarnie na rzecz powodów kwotę 11.017,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego rozstrzygnięcia do dnia zapłaty.

Jednocześnie w drugim orzeczeniu Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie powodów ws. uchylenia postanowienia o kosztach (dotyczące zasądzenia od powodów na rzecz strony pozwanej kwoty 3617zł.). Sąd stwierdził, iż z uwagi na treść wyroku I instancji należało oddalić zażalenie.