W dniu 26.08.2022 r. Kancelaria Bochenek i Wspólnicy uzyskała wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny, w którym Sąd na skutek apelacji obu stron oddalił obie apelacje i zniósł wzajemnie koszty procesu.

Frankowicze wygrywają w Łodzi

Tym samym uprawomocnił się wyrok pierwszoinstancyjny wydany w przedmiotowej sprawie przez Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny dnia 1 grudnia 2021 roku (sygn. II C 460/20).

Zgodnie z wyrokiem Sąd:

– ustalił, że umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF zawarta przez strony w 2008 roku, jest nieważna;

– zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów łącznie do ich majątku objętego ustawową wspólnością majątkową kwotę 275.942,90 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 października 2019 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.