W dniu 06.09.2022 r. zapadł wyrok przeciwko mBank S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Świdnicy, II Wydział Cywilny Odwoławczy.

Sąd na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Świdnicy:

– oddalił apelację;
– zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda kwotę 1800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Frankowicze wygrywają w Świdnicy

Tym samym prawomocny jest wyrok sygn. I C 1330/20 zgodnie z którym Sąd Rejonowy w Świdnicy:

– zasądził od strony pozwanej mBank S.A. na rzecz powoda kwotę 36.058,55 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 30 maja 2020r. do dnia zapłaty;
– zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda tytułem zwrotu kosztów procesu kwotę 7.532, 40 zł, w tym 3 600 zł kosztów zastępstwa prawnego, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty;
– zwrócił powodowi ze Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego w Świdnicy kwotę 84,60 zł tytułem niewykorzystanej zaliczki na wydatki.