W dniu 28.09.2022 r. zapadł wyrok przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku, V Wydział Cywilny.

Sąd oddalił apelację i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny mocą wyroku o sygn.  I C 472/21 wydanego w przedmiotowej sprawie dn. 16.03.2022r:

– ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF zawartej w 2008r. pomiędzy powodami a BRE Bank Spółką Akcyjną w Warszawie, którego następcą prawnym jest pozwany mBank Spółka Akcyjna w Warszawie;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 116.817,18 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 listopada 2020r. do dnia zapłaty;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.