W dniu 05.04.2022 r. zapadł prawomocny wyrok przeciwko mBank S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Łodzi, I Wydział Cywilny. 

Sąd na skutek apelacji pozwanego:

– zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 1. i 2. sentencji w ten tylko sposób, że w miejsce solidarnego zasądzenia kwot wskazanych w tych punktach, zasądził te kwoty do majątku wspólnego powodów;

– oddalił apelację w pozostałym zakresie;

– zasądził od mBank spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie do majątku wspólnego powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie tych kosztów, za czas od uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono, do dnia zapłaty.

Zgodnie z wyrokiem Sądu pierwszej instancji (Sygn. Akt XII C 74/20) wydanym w dniu 14 lipca 2021 roku przez Sąd Okręgowy w Łodzi XII Wydział Cywilny Rodzinny, na rzecz powodów zasądzono kwoty 220.876, 93zł w związku z nieważnością umowy oraz 14.817zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.