W dniu 27. stycznia 2022r. otrzymaliśmy w sprawie naszych Klientów prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przeciwko PKO BP S.A. (następca prawny Nordea Bank Polska S.A.).

Sąd drugiej instancji postanowił oddalić apelację pozwanego i zasądzić na rzecz powodów kwotę 4050 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Sąd podzielił stanowisko co do przyczyn nieważności umowy kredytowej. Zdaniem sądu zarzut zatrzymania, który próbował podtrzymywać bank w postępowaniu apelacyjnym jest bezzasadny.

Tym samym uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie o sygn. I C 1068/20 z dnia 28 czerwca 2021 roku. W orzeczeniu sąd pierwszej instancji ustalił, że pomiędzy powodami a pozwanym nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt zawartej w 2008 r. z poprzednikiem prawnym pozwanego Nordea Bank Polską S.A., zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 198.650,72 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 13 lutego 2020r. oraz ustalił, że koszty postępowania ponosi w całości pozwany, przy czym ich szczegółowe wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu.