Sąd Apelacyjny w Białymstoku dnia 19 maja br. na skutek apelacji pozwanego PKO BP S.A. oraz powodów wydał wyrok w którym oddalił apelację banku i uwzględnił apelację powodów, zasądzając na ich rzecz od pozwanego banku kwotę 256.307,10 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 07.05.2021r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu w kwocie 15.534 zł.

Zgodnie z wyrokiem I instancji wydanym w przedmiotowej sprawie dnia 7 maja 2021r. przez Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny (sygn. I C 356/20) ustalono, że zawarta w 2009r. umowa kredytowa jest nieważna oraz zasądzono na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w wysokości 3451zł. W związku z przyjętą przez sąd teorią salda, oddalone zostało przez sąd powództwo o zapłatę.

Sąd II instancji przychylił się do sporządzonej przez nas apelacji i orzekł zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniając ostatecznie także powództwo o zapłatę.