W dniu 12.05.2022 r. przed Sądem Okręgowym w Suwałkach, I Wydział Cywilny, zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. w Warszawie oddalający apelację pozwanego od wyroku Sądu I instancji w całości i zasądzający na rzecz powoda kwotę 1800 zł wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko sądu I instancji.

Zgodnie z wyrokiem o sygn. I C 827/20 wydanym w przedmiotowej sprawie przez Sąd Rejonowy w Suwałkach, I Wydział Cywilny dn. 24.01.2022r. sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 15.250,08 zł oraz kwotę 4.877 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 05.05.2020 r. do dnia zapłaty;

– oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

– ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego umowy kredytu w związku z nieważnością umowy kredytu zawartej w 2007 r.;

– zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5.617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

– nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 3.722 zł.