W dniu 12 lipca 2022 r.  na skutek apelacji pozwanego PKO BP S.A. Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie wydał wyrok prawomocny.

Zgodnie z treścią wyroku Sąd:

– zmienił datę końcową odsetek ustawowych za opóźnienie od zasądzonej kwoty 68.863,99 zł. na dzień 28.06.2022 r.,

– uznał za skuteczne skorzystanie przez pozwanego z prawa zatrzymania,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 2.700 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego,

– oddalił apelację pozwanego w pozostałym zakresie.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe z dnia 08.04.2021 r. sygn. I C 573/20 ustalający nieważność umowy kredytowej i zasądzający na rzecz powodów kwotę 68.863,99 zł.