W dniu 5.08.2022r. zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku V Wydział Cywilny, w którym Sąd oddalił apelację pozwanego w całości i zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów koszty postępowania w wysokości 4050 zł.

Tym samym prawomocny jest wyrok o sygn. I C 305/20 z dnia 15 lutego 2022r. wydany przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny.

Zgodnie z orzeczeniem Sąd:

– zasądził od pozwanego PKO BP S.A. na rzecz powodów kwotę 187.636,41 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 5 września 2019r. do dnia zapłaty;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 7008 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.