W dniu 12.08 zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias S.A.) wydany przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie, I Wydział Cywilny.

Sąd II instancji oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę w wysokości 4.050 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim sygn. I C 426/21 unieważniający sporną umowę kredytową oraz zasądzający na rzecz powodów kwotę 122.762,13 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 27.11.2019 r. do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 6.434zł.