Sąd Apelacyjny w Szczecinie, I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 29.09.2023r. zmienił wyrok sądu I instancji uznając umowę kredytową mBank za nieważną.

Sąd apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok:

  •  zasądził od pozwanego mBank na rzecz powoda kwotę 206.499,59 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 sierpnia 2020 roku;
  •  zasądził od pozwanego na rzecz powoda odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty 230.000,04 zł, za okres od dnia 21 sierpnia 2020 roku do dnia 15 września 2022 roku;
  •  zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 230.000,04 zł, z zastrzeżeniem, że spełnienie tego świadczenia uzależnia od jednoczesnego zaofiarowania przez powoda zwrotu na rzecz pozwanego kwoty 230.000,04 zł, spełnionej w wykonaniu umowy o kredyt hipoteczny z października 2007 roku, albo zabezpieczenia roszczenia o jej zwrot;
  •  oddalił apelację w pozostałej części;
  •  zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8.100 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się tego orzeczenia do dnia zapłaty.
najlepsza kancelaria frankowa

Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny rozpoznając niniejszą sprawę I C 154/21 w I instancji zdecydował o odfrankowieniu umowy. Jednak ostetecznie sprawa zakończyła się stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej. Zgodnie z ostatnimi statystykami, sądy II instanji wydają wyroki skutkujące nieważnością umowy w około 97 proc. spraw.