W dniu 31.08.2022r. na skutek apelacji pozwanego banku PKO BP S.A., Sąd Apelacyjny w Gdańsku, wydał wyrok w którym oddalił apelację i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 9 lutego 2022 r. (sygn. I C 529/21). Zgodnie z treścią wyroku Sąd:

– ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy zawartej w 2006 r. pomiędzy powodami a Nordea Bank Polska S.A., którego następcą prawnym jest pozwany PKO BP S.A.;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.549,23 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 maja 2021 r. do dnia zapłaty;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 28.387,21 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 maja 2021 r. do dnia zapłaty;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sąd do rozliczeń zastosował teorię dwóch kondykcji. Warto podkreślić, że pozew w przedmiotowej sprawie do sądu złożono w sierpniu ubiegłego roku.