Dnia 15.12.2022r. zapadł wyrok przeciwko Bank Millennium S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Łodzi, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I ACa 1854/22.

Zgodnie z treścią wyroku Sąd oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd podzielił stanowisko Sądu I instancji w zakresie ustalenia nieistnienia stosunku prawnego umowy kredytu.

Zgodnie z wyrokiem o sygn. I C 818/21 wydanym w przedmiotowej sprawie Sąd Okręgowy w Kaliszu:

– ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu,

– zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 87.669,76 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 15.04.2021 r. do dnia zapłaty,

– zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.