Sąd Apelacyjny w Gdańsku w dniu 25.11.2022r. wydał wyrok, w którym oddalił apelację pozwanego w całości i zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu I instancji (sygn. akt I C 701/21) wydany 7.06.2022r. Zgodnie z wyrokiem, Sąd Okręgowy w Elblągu:

– ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF zawartej w 2006 r. pomiędzy powódką oraz poprzednikiem prawnym pozwanego – BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie;
– zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 218.904,61zł oraz kwotę 29.265,05 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
– zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11.851 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Pozew w przedmiotowej sprawie do Sądu skierowano 29.08.2021r.