W dniu 5. listopada 2021r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG o sygn. I ACa 529/21, w którym oddalił apelację pozwanego i zasądził na rzecz powoda zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w wysokości 4050zł.


W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał na występowanie w umowie zapisów niedozwolonych i uznał, że po ich wyeliminowaniu umowa nie może dalej obowiązywać. Zdaniem sądu umowa jest nieważna.


Tym samym wyrok pierwszej instancji ogłoszony w przedmiotowej sprawie w dniu 28 kwietnia 2021r. staje się prawomocny. Na mocy orzeczenia Sąd Okręgowy w Gdańsku w XV Wydział Cywilny (Sygn. akt XVC262/20) zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG na rzecz powoda kwotę 180 638,51 zł oraz kwotę 3 402 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 9 listopada 2019 r. do dnia zapłaty i ustalił, że nie istnieje stosunek prawny kredytu wynikający z umowy kredytu hipotecznego zawartej w październiku 2007 r.