Dnia 31 stycznia 2023 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny wydał wyrok prawomocny w sprawie o sygn. I ACa 2045/22.

Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok, w ten sposób, że zasądzone na rzecz powodów koszty zastępstwa procesowego obniżył z kwoty 21.600 zł do kwoty 10.800 zł a łączne koszty procesu obniżył z kwoty 24.205 zł do kwoty 13.317 zł, oddalił apelację w pozostałej części i zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za postępowanie apelacyjne.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Płocku sygn. I C 2009/21. Mocą niniejszego wyroku Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 157.696,29 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 września 2021 r. do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu;

– ustalił nieistnienie umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF zawartej w 2008r. pomiędzy BRE Bank S.A., a powodami;

– nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa-Sądu Okręgowego w Płocku kwotę 2.170,46 zł tytułem zwrotu wydatków.