15. czerwca wyrok TSUE Frankowicze 2023 dotyczący kredytów indeksowanych i denominowanych we frankach szwajcarskich. W swoim orzeczeniu stwierdził, że w sytuacji unieważnienia umowy kredytowej bank nie może żądać od klienta rekompensaty za korzystanie z kapitału. Jednocześnie, Trybunał pozostawił otwartą możliwość, aby to klienci mogli domagać się od banków dodatkowych opłat.

Wyrok TSUE Frankowicze 2023

TSUE w swoim wyroku również wyjaśnił kwestię odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty roszczenia frankowicza wobec banku. To zagadnienie nie zdobyło szerokiego rozgłosu, jednak wyrok ten podważa dotychczasową praktykę stosowaną w polskim orzecznictwie.

W ocenie Trybunału odsetki ustawowe za opóźnienie należy liczyć od dnia wezwania banku do zapłaty. Oznacza to, że klienci mają teraz możliwość uzyskania od banku znacznie większej sumy pieniędzy niż dotychczas!

Jak wskazuje Radca prawny Wojciech Bochenek, do tej pory sądy nie wypracowały jednolitej praktyki w przedmiocie naliczania odsetek. Jednak najczęściej zapadają wyroki spójne z uchwałą Sądu Najwyższego, której treść nie jest przez większość sędziów interpretowana na korzyść kredytobiorców.

Uchwała SN stawia w lepszej sytuacji banki niż konsumentów, bo paradoksalnie, termin przedawnienia roszczeń konsumenta może rozpocząć bieg szybciej niż banku. W takim ujęciu i wykładni przepisów to bank zyskuje większą ochroną niż kredytobiorca, a nie taki jest cel i zakres stosowania Dyrektywy 93/13. W takiej sytuacji pozostaje złożenie apelacji w przedmiocie zasądzonych odsetek oraz terminu ich zasądzenia, jeżeli mamy do czynienia z wyrokiem pierwszej instancji. W przypadku wyroków prawomocnych można rozważać złożenie skargi kasacyjnej.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Tym samym TSUE otworzył Frankowiczom możliwość ubiegania się się o „wakacje kredytowe” – czyli zawieszenie spłat kredytowych na czas trwania postępowania sądowego. Należy jednak pamiętać, że czas trwania postępowania sądowego, który wynosi średnio 26 miesięcy, może być znacznie dłuższy w przypadku Warszawy, gdzie sądy są obecnie przeciążone sprawami dotyczącymi kredytów we frankach. Jest bardzo prawdopodobne, że w najbliższych miesiącach do sądów napłynie znaczna liczba nowych pozwów, co spowoduje wydłużenie czasu trwania postępowania i zwiększenie kwoty odsetek naliczanych przez ten okres.

Więcej informacji na portalu Money.pl.