W dniu 25.04.2022r. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias S.A.) w którym Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Wyrok pierwszej instancji w przedmiotowej sprawie (sygn. I C 521/20) wydał Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny dnia 4 listopada 2021 r. Zgodnie z orzeczeniem Sąd:

– ustalił, że umowa o kredyt zawarta przez powodów z poprzednikiem prawnym pozwanego EFG Eurobank Ergasias S.A. w 2008 r., jest nieważna;

– zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG na rzecz powodów solidarnie kwoty 31.977,69 zł oraz 30.118,03 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 3 lipca 2020 r. do dnia zapłaty;

– zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG na rzecz powodów solidarnie kwotę 6.434 zł  tytułem zwrotu kosztów procesu.