W dniu 19.08.2022 zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias S.A.)  wydany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Zgodnie z treścią orzeczenia Sąd:

oddalił apelację pozwanego i uwzględnił apelację strony powodowej, która zaskarżała uwzględnienie przez Sąd Okręgowy zarzutu zatrzymania,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę w wysokości 8.100 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok pierwszoinstancyjny w przedmiotowej sprawie wydał Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny (sygn. I C 695/21) dnia 8 lutego 2022 r. Mocą wyroku Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 117.814,50 zł z tym, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów pozwanemu kwoty 168.000 zł albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty;

– ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu zawartej pomiędzy powodami a poprzednikiem prawnym pozwanego EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z dnia 9 kwietnia 2008 r.;

– oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Wyrok jest prawomocny.