Dnia 4 maja 2021r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wydał korzystny wyrok dla naszego Klienta.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-zasądził na rzecz powodów kwotę 167.379,91 zł oraz 21.666,34 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 07.04.2021 r. do dnia zapłaty;

-ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy kredytowej (sąd zastosował teorię dwóch kondykcji);

-zasądził na rzecz powodów kwotę 11.851 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Stanowisko sądu jest w pełni spójne z ostatnim orzeczeniem Sądu Najwyższego odnoszącego się do ujednolicenia orzecznictwa w zakresie spraw frankowych (Uchwała III CZP 6/21).

Wyrok nie jest prawomocny